Samen Spreken
Samen Denken
Samen Werken

home wie wij zijn wat wij doen en voor wie publicaties contact

Algemene voorwaarden

Bij alle werkzaamheden en opdrachten die Het Nieuwe Trivium uitvoert, gelden de volgende Algemene Voorwaarden ten aanzien van gedrag, kosten, annulering, declaraties en auteursrecht.

 Gedragsregels

· wij verrichten slechts die werkzaamheden waarvoor wij de verantwoordelijkheid voor een deugdelijke uitvoering kunnen dragen;

 · wij zullen een opdracht niet aanvaarden of voortzetten indien een onafhankelijk en objectief oordeel in gevaar komt door een persoonlijke band met de opdrachtgever;

 · wij achten ons verplicht tot geheimhouding van alle te onzer kennis gekomen vertrouwelijke informatie;

 · wij dragen er zorg voor dat over de inhoud van de opdrachten een duidelijke wilsovereenstemming bestaat en blijft bestaan tussen de opdrachtgever en ons;

 · wij zullen alles in het werk stellen om het volgens de wilsovereenstemming beoogde resultaat te bereiken zonder evenwel dit resultaat als zodanig te garanderen;

 · in beginsel wordt ons honorarium bepaald op grond van de aan de opdracht bestede arbeid en kosten. Wij werken niet op basis van enige vergoeding, waarvan de grootte afhankelijk is van het resultaat van de arbeid;

 · indien problemen rijzen tengevolge van het feit dat bij de opdrachtgever ook andere organisatieadviseurs/opleiders werkzaam zijn, dan zullen wij ons zodanig opstellen dat het belang van de opdrachtgever centraal blijft staan;

 · wij zullen aan personen in dienst van de opdrachtgever gedurende de looptijd van de opdracht geen aanbiedingen voor functies bij ons bureau of bij een van onze andere opdrachtgevers doen.

Kosten

Algemeen: Reis- en materiaalkosten van onze opleiders zijn normaal gesproken in onze kostenramingen opgenomen en worden niet apart in rekening gebracht.

Niet inbegrepen zijn de kosten van de eventuele huur van audiovisuele apparatuur. Ook de kosten van het verblijf van docenten/trainers/adviseurs in een hotel tijdens een opleidingsprogramma en van de huur van de betreffende accommodatie komen ten laste van de opdrachtgever.

Indien tijdens de uitvoering van de opdracht mocht blijken dat door thans nog onbekende feiten ons honorarium de kostenraming te boven zal gaan, mogen wij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zonder goedkeuring vooraf uwerzijds, de kostenraming met maximaal 10% overschrijden. Dit percentage zal niet worden overschreden zonder nader overleg met u, waarbij tot een eventuele herziening van de kostenraming of onze werkzaamheden kan worden besloten.

Open opleidingsprogramma's

Voor onze open opleidingsprogramma's geldt in beginsel (zie hierna bij kostenstijgingen) een vaste prijs waarin alle met de training samenhangende kostenaspecten zijn begrepen, verblijfskosten uitgezonderd.

Kostenstijgingen

In alle gevallen geldt dat een door externe maatregelen veroorzaakte stijging van loon- en salariskosten, die ons noodzaakt tot tariefsverhoging over te gaan, zal worden doorberekend; een en ander binnen het tariefsbeleid van het Ministerie van Economische Zaken.

Annulering

In-company opdrachten

In geval van annulering van een overeengekomen in-company advies/opleidingsopdracht zal de tijd, die reeds werd vastgelegd voor de uitvoering van de opdracht in de eerste vier weken na de annuleringsdatum, door ons in rekening worden gebracht. In geval van annulering van een overeengekomen opleidingstraject wordt als volgt gehandeld: Voor een opleidingsprogramma van vier dagen of korter geldt:

 · bij annulering binnen één maand voor begin van het project is de overeengekomen prijs geheel verschuldigd;

 · bij eerdere annulering is de helft van de overeengekomen prijs verschuldigd;

 · Voor een opleidingsprogramma dat langer dan vier dagen duurt geldt:

 · bij annulering binnen één maand voor aanvang van het project is de helft van de overeengekomen prijs verschuldigd;

 · bij eerdere annulering is 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

Open opleidingen

In geval van annulering van deelname aan één van onze open opleidingen wordt als volgt gehandeld:

 · bij annulering binnen één maand voor begin van de opleiding is de volledige cursusprijs verschuldigd;

 · vóór aanvang van de opleiding kan een collega de verhinderde deelnemer vervangen; tussentijds is dat niet mogelijk.

Declaraties

Wij dienen normaal gesproken onze declaraties in direct na afloop van de werkzaamheden. Voor onze open opleidingsprogramma 's ontvangen de deelnemers de declaratie doorgaans kort voor de aanvang van het opleidingsprogramma. Wij verzoeken u de declaratie te voldoen binnen twee weken na de datum van de declaratie.In onze declaraties zijn geen rentekosten opgenomen. Indien de declaraties niet binnen vier weken na de datum van de declaratie zijn betaald, behouden wij ons het recht voor u een rentetoeslag van 1% per maand over het schuldig gebleven bedrag in rekening te brengen vanaf de datum van de declaratie.

Auteursrecht

Tenzij anders met de opdrachtgever is overeengekomen, rust op het door ons verstrekte materiaal auteursrecht. Dit houdt tevens in dat wij het recht van vermenigvuldiging ten behoeve van onze klanten niet uit handen geven.

 
English

Gespreksbegeleiding

Scholing

Organisatie ontwikkeling

Individuele begeleiding

Socratisch cafe

Agenda

Algemene voorwaarden

 

Het Nieuwe Trivium, filosoferen in organisaties | Nicolaas Beetsstraat 11, 5615 JH Eindhoven | 06 - 5516 6147 | info@hetnieuwetrivium.nl |